Про каталог

Каталог створено ПрАТ ” Трансферт” для розміщення емітентами інформації передбаченої вимогами статей 35, 77, 78 закону України “Про акціонерні товариства” та ст. 40, 41 закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.

Емітенти цінних паперів у випадках, передбачених Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів (далі Положенням), зобов’язані розкривати на фондовому ринку Інформацію шляхом:

розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua (далі – загальнодоступна інформаційна база даних Комісії);
розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці);
подання до Комісії.

Емітенти цінних паперів до моменту подання Інформації до Комісії розміщують її на власному веб-сайті (веб-сторінці) (далі – сторінка в мережі Інтернет) відповідно до вимог законодавства.

Емітент при оприлюдненні Інформації на сторінці в мережі Інтернет забезпечує вільний доступ до такої Інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється оприлюднення Інформації.

ПОРЯДОК ТА СТРОКИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТАМИ ЦП

Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів:
1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, не раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів, але в строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
2. не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів АТ розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.
3. не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію.
4. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Розкриття особливої інформації:
1. підготовку повідомлення про виникнення особливої інформації для його розкриття;
2. розміщення (за наявності доступу) особливої інформації на власному веб-сайті емітента – не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії
3. розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (www.stockmarket.gov.ua) – до кінця доби другого робочого дня після дати вчинення дії;
4. подання особливої інформації до НКЦПФР у вигляді електронного документу із використанням Системи правового електронного документообігу (СПЕД) – протягом п’яти робочих днів після дати вчинення дії.

Розкриття регулярної річної інформації:
1. підготовка регулярної річної інформації для її розкриття;
2. розміщення регулярної річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (www.stockmarket.gov.ua) не пізніше 30 квітня, наступного за звітним ;
3. розміщення на веб-сайті емітента – у термін не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;
4. подання регулярної річної інформації до НКЦПФР у вигляді електронного документу із використанням Системи правового електронного документообігу (СПЕД) – не пізніше 30 квітня, наступного за звітним.
5. підготовка та оприлюднення (за наявності доступу) на веб-сайті емітента річної фінансової звітності з аудиторським висновком***.
*** Для публічних акціонерних товариств, підприємств, що становлять суспільний інтерес, суб’єктів природних монополій на загальнодержавному ринку, підприємств, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, які згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність з аудиторським висновком.

1. Регулярна інформація про емітента – річна та проміжна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.
Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж 12 місяців, та обчислюється для емітентів (крім іноземних) з дня державної реєстрації такого емітента як юридичної особи до 31 грудня звітного року включно.

Публічне акціонерне товариство розміщує на власному веб-сайті таку інформацію:

1) статут товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання) – протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту та зміни до статуту товариства – протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації змін до статуту;
2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (у разі якщо створення відповідних органів товариства та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);
3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);
4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу)) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних принципів (кодексу);
5) протоколи загальних зборів товариства – протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів;
6) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (у разі створення відповідного органу (введення відповідної посади)) – протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних висновків загальними зборами товариства);
7) документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом), – протягом 10 днів з дати подання такої звітності;
8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів – для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
9) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій – протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації;
10) Інформацію, передбачену цим Положенням, в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням;
11) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів – не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства;
12) повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів;
13) повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії – не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;
14) повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства – протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення;
15) повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) – протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;
16) звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій;
17) іншу інформацію, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами.